top of page
Temel İSG Sertifikası Logo

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.         TARAFLAR

İşbu sözleşme Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 Balgat | Çankaya | ANKARA adresinde bulunan KARİYER ENSTİTÜSÜ DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra KARİYER ENSTİTÜSÜ olarak anılacaktır) ile bu sözleşme bağlantısına gelmeden önce kendisine ait fatura bilgileri web üzerinden girilmiş olan ALICI arasında akdedilmiştir.

 

2.         SÖZLEŞME KONUSU

KARİYER ENSTİTÜSÜ, ALICI’nın bilgilerini girdiği KURSİYER’e işbu sözleşme ile birlikte belirlenen şartlarda eğitim hizmeti vermeyi; ALICI da sözleşme bedelini KARİYER ENSTİTÜSÜ’ne ödemeyi kabul ve taahhüt

 

3.         EĞİTİM HİZMETİNİN SUNULMASI

Sınıf Eğitimi: Eğitim hizmetinin KARİYER ENSTİTÜSÜ şubelerinde, eğitmen eşliğinde verilmesidir. KARİYER ENSTİTÜSÜ işbu sözleşme ile belirlenen eğitimi belirlenen şube ve zaman diliminde verecektir.

 

Online-Canlı Eğitim: Eğitim hizmetinin öğrenci ve eğitmenler fiziksel olarak farklı mekânlardayken, eş zamanlı olarak internet üzerinden gerçekleşmesini ifade eder.

         

ALICININ işbu sözleşmeyi kabul bağlantısına tıklayarak onaylaması ve ödeme adımlarının tamamlanması halinde belirlemiş olduğu e-posta adresine eğitime katılması için gerekli şifre ve bağlantı gönderilecektir.

         

ALICI bu şifre ile daha önce tarih ve saati belirlenmiş olan eğitimlere uzaktan erişim yoluyla katılacaktır. KARİYER ENSTİTÜSÜ, eğitim hizmetini internet üzerinden online-canlı olarak sunacaktır.

         

Eğitime katılma hakkına sahip olan ALICI, e-posta adresine gönderilen internet sayfasına (link) belirlenen tarih ve saatte bağlanarak şifresi ile giriş yapabilir.

 

4.         HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

Eğitim hizmeti “Sınıf Eğitimi” olarak veriliyorsa; KARİYER ENSTİTÜSÜ, şubelerindeki çalışma için ayrılmış bilgisayarları ve kariyer danışmanlık hizmetlerini, eğitimi süresince ücretsiz olarak ALICI’nın yararına sunacağını taahhüt KARİYER ENSTİTÜSÜ’nün vereceği bu kariyer danışmanlık hizmeti iş bulma vaadi olarak yorumlanamaz.

 

KARİYER ENSTİTÜSÜ, gerekli koşulları sağlamış ALICI’ya sertifika vermeyi kabul ALICI’nın tüm sertifikaları alabilmek için ödemelerini tamamlamış olması, ayrıca Katılım sertifikası için devam oranının %80 olması, Başarı sertifikası için Mezuniyet notunun 80-100 aralığında olması gerekmektedir.

 

ALICI’ya, KARİYER ENSTİTÜSÜ tarafından sözleşmede ücreti ayrıca belirtilmiş dijital yayınlara (eğitim CD’si, dijital yayın şifresi vb.) erişim hakkı ve KARİYER ENSTİTÜSÜ tarafından geliştirilmiş olan dökümanlara kullanım hakkı ALICI sistemlerimizde kayıtlı olan mail adresi ile giriş yapabileceği ve kendi oluşturduğu şifresi ile  https://www.temelisg.com.tr adresindeki içeriklere ve dökümanlara erişir. Tüm bu dijital yayınlar ve dökümanlar eğitim bedelinden ayrıca tahsil edilir. Dijital yayınlar ve dökümanlar hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz, basım ve yayımı yapılamaz ve sözleşmenin her hangi bir nedenle feshi nedeniyle iade edilemez. Dijital yayınlar ve dökümanlar ALICI dışında başka bir kişi tarafından kullanılamaz. ALICI dahil hiç kimse tarafından izinsiz olarak, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Dijital yayınlar ve dökümanlar için cayma hakkı kullanılamaz.

 

ALICI, sözleşme ile belirlenen miktardaki ücreti, eğitime devam etmese dahi sözleşmede yazılı ödeme planı çerçevesinde ve tamamıyla ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt ALICI eğitim ücretini, gerekli araştırmaları, karşılaştırmaları yaptıktan sonra kabul etmiş olduğunu, sonradan herhangi bir gerekçe ileri sürerek bu bedeli tartışma konusu yapmayacağını, dilerse sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini, gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

Verilen eğitim hizmeti ile eğitim içeriğini oluşturan sunumların, yazılımların, görsellerin, metinlerin, konuşmaların, kullanıcı arabirimlerinin, seslerin ve videoların bütün fikri ve sınai telif hakları KARİYER ENSTİTÜSÜ’a ait olup, tüm bunlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda tanımı yapılan “ESER” niteliğindedir. Eserin izinsiz olarak kaydedilmesi, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması tamamının veya bir bölümünün kullanılması yasak olup, aksine hareket eden ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

 

Sözleşme bedeli, tüm vergiler dahil olarak aşağıda belirtilmiştir. Satın alma işlemini online (çevirim içi) olarak kredi kartı ile yapan ALICI’nın, sözleşme ile belirlenen tüm eğitim ücretinin belirlenen vadelerde kredi kartından KARİYER ENSTİTÜSÜ tarafından çekilmesine rıza ve muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

Sözleşme kapsamında ALICI, bir kullanıcı adı ve şifre belirler. Daha sonra şifrenin değiştirilerek korunması tamamıyla ALICININ sorumluluğundadır. Şifre sadece ALICI tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren ALICI şifresini sıfırlamak için e-posta gönderilmesini sağlayabilir. ALICI şifresini 3. kişilere devredemez ve paylaşamaz.

 

ALICI, eğitim başlamadan önce kurumdan ayrılmak isterse, eğitim -öğrenim ücretinin %10’u ile sözleşme ekinde belirtilerek ALICIYA imza karşılığı teslim edilen dijital eğitim yayınlarının ücreti (bu yayınlar kullanılmamış olsa dahi iade kapsamında değildir.) dışındaki kısmına isabet eden ücretleri kendisine iade edilerek sözleşmesi feshedilir. KARİYER ENSTİTÜSÜ ALICIYA ayırmış olduğu kontenjan dolayısıyla diğer ALICIların eğitime geç başlamasından kaynaklanan zararını, sözleşmeyi fesheden ALICIe ayrıca rucü etme hakkına

 

ALICININ eğitim alacağı grupta ilk yoklamanın alınması ile birlikte eğitim başlar. Eğitime devam esastır. ALICI mazeretsiz devam etmediği eğitimlerin bedellerinden de sorumludur. Eğitimin başlama tarihleri eğitim portalında ilan edilecek olup, ALICI eğitiminin ne zaman başlayacağını portaldan takip

 

KARİYER ENSTİTÜSÜ, eğitim içeriğini teknolojinin gerekliliklerine ve bilişim sektöründeki ihtiyaçlara göre güncelleme hakkına ALICI, böyle bir güncelleme yapılması nedeniyle sözleşmeyi feshedemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

ALICI, eğitim başladıktan sonra eğitim almasına engel teşkil edecek derecede bir sağlık probleminin ortaya çıkması halinde yazılı fesih başvurusunda Başvurunun kabulü halinde, toplam sözleşme bedelinden, eğitim ücretinin %10’u ile sözleşme ekinde belirtilen imza karşılığı teslim edilen dijital eğitim yayınlarının ücreti (bu yayınlar kullanılmamış olsa dahi iade kapsamında değildir.) ve yazılı başvuru yaptığı tarihe kadar ALICI’nın eğitim aldığı sınıfa/gruba sunulan/sağlanan eğitim-ders saati bedeli düşülür. Geriye kalan ücret ALICIYA iade edilerek sözleşme feshedilir. Yazılı olmayan ve belgelenmeyen talepler dikkate alınmaz.

 

İşbu sözleşmeye konu olan hizmet “Eğitim Hizmeti” olduğu için, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” alt başlıklı 15. maddesinde düzenlenen, “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin” sözleşmelerdendir ve cayma hakkının istisnası kapsamındadır. Bu nedenle 14 günlük cayma süresi içerisinde hizmetin verilmeye başlanması halinde, ALICININ cayma hakkını en geç hizmetin başladığı günden bir gün önce bildirmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmenin feshine dair talepleri, sözleşmede yazılı olan fesih hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

 

Sözleşmenin feshi halinde ödemesini kredi kartı ile yapmış olan ALICILARIN ücret iadesi ödeme yapılan kredi kartı hesabına gider pusulasını imzalamasından sonra yapılır. Eğitim bedelini nakit veya banka kanalıyla ödemiş olan ALICILARIN iadesi ise ALICI’nın yazılı olarak bildireceği banka hesabına yapılır. Ücret iadesi için yapılacak dolaylı masraflar ALICIYA yansıtılır. Banka hesap bilgilerini yazılı olarak KARİYER ENSTİTÜSÜ’ne iletmeyen ve gider pusulasını imzalamayan ALICI’ya iade yapılmayacak olup bu nedenle iade yapılamamasından doğan sorumluluk ALICIYA

 

ALICI, devam etmekte olduğu sınıf mevcudunun 8 kişinin altına düşmesi halinde, KARİYER ENSTİTÜSÜ ’nün bu sınıfı uygun saat ve seviyedeki diğer sınıflar ile birleştirebileceğini veya eğitim içeriğinden ödün vermeksizin eğitim süresini yeniden belirleyebileceğini kabul

 

İşbu sözleşmeye konu olan hizmet sınıf eğitimi olarak belirlenmişse ALICI, şubenin kapatılması ya da devredilmesi halinde aynı il sınırları içindeki en yakın şubeye nakil olacağını veya eğitim hizmetini online-canlı olarak alacağını kabul ve taahhüt

 

KARİYER ENSTİTÜSÜ eğitim verimliliğini ve kalitesini arttırmak amacı ile sınıf eğitmenini değiştirebilir veya eğitimi, ALICININ mevcut sınıfında online-canlı olarak uzaktan başka bir eğitmen ile vermeyi tercih Bu durumda ALICI eğitmen değişikliğini ve/veya eğitimin sınıfta online-canlı olarak uzaktan verilmesini gerekçe göstererek eğitim bedelini ödemekten imtina edemez.

 

KARİYER ENSTİTÜSÜ, sınıfın 12 kişiye ulaşmasını temin amacıyla kurs başlama tarihini, sözleşmede belirtilen tarihten 90 gün sonrasına kadar erteleyebilir. Hizmetin ne zaman başlatılacağı ALICI ile birlikte belirlenmiş olup, erken kayıt indiriminden yararlanan ALICI sözleşme tarihinden sonraki 90 gün içinde hizmetin başlatılmadığından bahisle iptal talebinde bulunamaz. 90 günlük süre sözleşmede belirtilen kurs başlama tarihinden itibaren hesap edilir.

 

ALICI, eğitimi ileri bir tarihe ertelememek ve biran önce eğitime başlamak için eğitim içeriği aynı kalmak koşuluyla hızlandırılmış programa katılmayı kabul Hızlandırılmış program sınıfları en az 5 en fazla 7 kişiden oluştuğunda, eğitim belirtilen kurs süresinin % 75’i kadar, en az 2 en fazla 4 kişiden oluştuğunda ise %50’si kadardır.

 

ALICI, iş bu sözleşmeyle KARİYER ENSTİTÜSÜ ’nün eğitimle ilgili iç yönetmeliklerine uymakla yükümlü olduğunu da kabul ve taahhüt Bu iç yönetmelikler “Öğrenci Portalı” vasıtasıyla sunulmuştur.

 

ALICI, kendisine yapılacak bildirimler için bir GSM numarası ve e-posta adresini vermesi halinde, verdiği telefon numaralarına SMS gönderilmesine rıza ve muvafakat ettiğini, bu telefon numaralarına SMS ile ve/ veya e-posta adresine gönderilecek e-posta ile yapılan bildirimlerin kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt

 

ALICI gerek eğitim sırasında gerek boş zamanlarında KARİYER ENSTİTÜSÜ’ne ait bilgisayarlardan veyahut da KARİYER ENSTİTÜSÜ IP adresine wifi- wireles vs. bir yöntemle kendisine ait bir cihazdan bağlanıp , 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAYOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN’da suç olarak sayılan ( İntihara yönlendirme, Çocukların cinsel istismarı, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, Sağlık için tehlikeli madde temini, Müstehcenlik , Fuhuş,  Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçları ile 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da yer alan suçlar) fiil, eylem ve davranışlarda bulunmayacağını, KARİYER ENSTİTÜSÜ’ ait İP adreslerinden internete girerek 5651 sayılı kanun yer almayıp suç mahiyetinde olan hakaret, sövme, iftira, terör örgütlerini övücü yazışmalar ve paylaşımlar yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

ALICI satın alma adımları sırasında kendisi yerine “Eğitime katılacak katılımcı (lar) olarak bilgilerini ibraz ettiği kişi(ler) var ise işbu sözleşmeden doğan tüm eğitim hizmeti haklarını bu kişilere devir edeceğini ve eğitim hakkı talep edemeyeceğini taahhüt eder. Bu kişi(ler)in isimleri ile kimlik ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Bu koşulda ALICI’nın ödeme ile ilgili tüm sorumlulukları devam etmektedir.

 

Taraflar, sözleşmede yazılı olan adreslerin tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını taahhüt

 

Taraflar aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.

 

ALICI BİLGİLERİ

Adı-Soyadı: {FATURA_TAM_AD_UNVANI}

GSM No: {ALICI_TELEFONU}

E-Posta: {ALICI_EPOSTA}

Adres: {FATURA_ADRESI} 

 

FATURA BİLGİLERİ

Adı-Soyadı /  Şirket: {FATURA_TAM_AD_UNVANI}

GSM No: {ALICI_TELEFONU}

E-Posta: {ALICI_EPOSTA}

Adres: {FATURA_ADRESI}

TC Kimlik No: / VD – Vergi No: {OZELALAN_billing_tcno} 

 

KATILIMCI BİLGİLERİ

Adı-Soyadı: {OZELALAN_katilimci_isim}

GSM No: {OZELALAN_katilimci_telefon}

TC Kimlik No: {OZELALAN_katilimci_tckimlik}

E-Posta: {OZELALAN_katilimci_email}

Adres: 

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Satın Alınan Eğitimler: {URUNLER}

Eğitim Hizmeti Yöntemi:

Şube Adı:

Toplam Ders Saati

Planlanan Eğitime Başlama Tarihi:

Kayıt Tarihi:

 

*1 ders saati 45 dakikalık eğitim süresinden ve 15 dakikalık dinlenme süresinden ibarettir. 

 

Kursiyer, sözleşmesinde yazılı olan planlanan eğitime başlama tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde eğitimi almak zorundadır. Kayıt olduğu tarihten itibaren eğitimini bu süre içinde almamış olan kursiyer eğitim hakkını kaybeder ve kendisine ücret iadesi de yapılmaz. Kaydolduğu eğitimin ne zaman başlayacağını takip etmek kursiyerin yükülüğündedir. Kursiyerin eğitime, “eğitim almasına engel olan bir sağlık sorunu nedeniyle katılamaması halinde, devlet hastanesinden aldığı heyet raporundaki süre bu 2 yıllık süreye ilave edilecektir.

 

SÖZLEŞME BEDELLERİ

1.         ÖDEME BİLGİLERİ :

KDV Dahil Peşin Fiyat KDV Hariç Vadeli Fiyat KDV Dahil Vadeli Fiyat Anlaşılan Eğitim Hizmeti Sözleşme Bedeli Anlaşılan Vade Sayısı Dijital Yayın Ücreti Eğitim ücretlerimize KDV dahildir.

 

İPTAL İADE ve CAYMA HAKKI

1-Sağlayıcı Bilgileri: KARİYER ENSTİTÜSÜ DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 Balgat | Çankaya | ANKARA 0312 911 94 14 E-posta Adresi: bilgi (@) kariyerenstitusu.net

 

2.Talep ve Şikayetlerin İletileceği Kişi: İletişim Bilgileri: 0312 911 94 14 E-posta Adresi: bilgi (@) kariyerenstitusu.net İptal İade Süreci

•          İade ve iptal taleplerinizi 0312 911 94 14 numaralı İletişim Merkezimize veya bilgi (@) kariyerenstitusu.net  adresine iletebilirsiniz.

•          Talepleriniz, Cayma Hakkı’nda belirtilen koşullar doğrultusunda değerlendirilecektir.

•          İade ve iptal taleplerinizi, mesafeli satış sözleşmesini onaylamanızdan itibaren 14 gün içerisinde iletmeniz gerekir.

•          Eğer mesafeli satış sözleşmesini onaylamanızdan itibaren 14 gün içerisinde hizmet almaya başladıysanız, iade ve iptal talebinizi hizmet başlangıcından en az 1 gün önce iletmiş olmanız gerekir.

•          Cayma Hakkı’nda belirtilen koşullara uymayan taleplerde iade ve iptal yapılmaz.

•          Cayma Hakkı’nda belirtilen koşullara uyan talepleriniz ilgili birimimizce değerlendirilerek ve değerlendirme sonucu, kayıt sırasında paylaştığınız e-mail adresinize gönderilecektir.

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAYI

KARİYER ENSTİTÜSÜ DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“KARİYER ENSTİTÜSÜ”) ile paylaşmış olduğum iletişim bilgilerim kullanılarak, KARİYER ENSTİTÜSÜ tarafından gerçekleştirilen eğitim programlarına ilişkin tarafımla Sistemde kayıtlı cep telefonuma SMS gönderilmesi, Sistemde kayıtlı cep telefonumun aranması, Sistemde kayıtlı e-posta adresime e-posta gönderilmesi, yoluyla iletişime geçilmesine; danışmanlık faaliyetleri konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, anketler, kampanyalar ile ilgili bilgilendirme yapılmasına; tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine izin/onay veriyorum.*

 

* İşbu onay, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesi ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesi kapsamında talep edilmektedir.

 

Söz konusu onay reddetme hakkınız kullanılıncaya kadar geçerli olacaktır.  

 

Red bildiriminde bulunmak için info (@)kariyerenstitusu.net adresine e-mail gönderebilirsiniz veya KE RET yazarak 6331 İşbu Form kapsamında paylaştığınız Tarafınıza ait kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair ilgili mevzuat kapsamında Kariyer Enstitüsü tarafından ticari faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Söz konusu işleme faaliyetlerine ve KVKK 11. maddede sayılan haklarınıza ilişkin olarak ayrıca ayrıntılı bilgiye, internet sitemizde yer alan “Aydınlatma Metni” üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu sözleşmeyi okuduktan sonra kabul linkini tıkladığınızda sözleşme kurulmuş olacaktır.     

bottom of page